Ľudom bez domova pomáhame iba ak im poskytneme DOMOV

RESOTY - resocializačná komunita Antona Srholca

Ubytovňa pre Ľudí bez domova

 

Dovoľujeme si vás osloviť s prosbou o podporu aktivít RESOTY, ktorý je zaregistrovaný ako občianske združenie. Tento rok môžete podporiť našu činnosť tým, že poukážete 2% z vašej dane z príjmov za rok 2019 na naše občianske združenie.

Postup

Zamestnanci a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa, pričom minimálna výška je 3 €. Postup sa líši podľa toho, či ide o fyzické osoby - zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ, alebo o fyzické osoby (FO), ktoré si podávajú daňové priznanie samostatne. Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane prostredníctvom daňového priznania, a to v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8 €.

Termíny

 • 15.2.2020 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
 • 31.3.2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane.
 • 31.3.2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj % z dane. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,5% z dane.
 • 30.4.2020 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2%
  z dane.

Údaje o prijímateľovi

Názov: RESOTY - Resocializačná komunita Antona Srholca
Adresa: Pri Trati 13, 82106 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 17313457
Číslo účtu: SK52 0200 0000 0001 3273 7012
BIC: SUBASKBX

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY - ZAMESTNANCI

 1. Do 15.02.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto potvrdenia viete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32€.
 4. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane.
 5. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 6. Obe tieto tlačivá: Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY (FO), podávajúce daňové priznanie samostatne

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3€ pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 5. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

Postup krokov pre PRÁVNICKÉ OSOBY

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 3. Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
 4. Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
 5. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:
 6. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 8. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní 2 % z daneVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostiPotvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 


ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC A PODPORU

Copyright © RESOTY - Resocializačná komunita Antona Srholca | Webdesign: JP Design